Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Remiss

Remiss

Svenska Linuxföreningens svar på remisser.

Folder DS 2007:19
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
Document DS 2003:35
Remiss till betänkandet Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförandet av direktivet 2001/26/EG m.m.
Folder SOU 2007:47
IT standardiserings- utredningens betänkande angående användningen av standarder inom offentliga sektorn.
Folder SOU 2007:76
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Folder Ds 2008:15
Återanvändning av upphosrättsligt skyddat material som finns i radio och TV-företagens programarkiv
Folder KOM 2008(464)
Förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter m. m.
Folder KOM 2008 - 466
EUs grönbok "Upphovsrätten i kunskapsekonomin"
Folder KOM (2009) 234
Vitbok. Moderniserad ITK-standardisering i EU. vägen framåt.
Dokumentåtgärder