Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Remiss SOU 2007:76

Remiss angående lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

Svenska Linuxföreningen har ombetts besvara en remiss angående lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning.

Trafikuppgiftsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur direktivet om lagring av trafikdata ska genomföras i svensk rätt. Lagring av trafikdata innebär att uppgifter som ger upplysning om vilka som kommunicerade med varandra, när och var det skedde samt vilken typ av kommunikationslösning som användes, ska lagras. Utredningen föreslår att lagringen av trafikuppgifter ska ske hos leverantören och att lagringstiden ska vara ett år. Därefter ska uppgifterna utplånas. Leverantörerna ska vara skyldiga att anpassa sin verksamhet så att uppgifterna enkelt kan tas om hand av de brottsbekämpande myndigheterna vid ett utlämnande. Post- och telestyrelsen ska ha tillsyn över leverantörernas lagring av trafikuppgifter. Förslagen ska enligt utredningen träda i kraft den 1 januari 2009.

Svenska Linuxföreningens styrelse uppmanar nu till diskussion på föreningens epostlista diskussion för att vi ska enas om ett svar på denna remiss.

Remiss och sändlista hittar du i navigeringsrutan till vänster. Observera att brev/sändlista är ett 5mb stor.

Dokumentåtgärder