Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Stadgar
Donera
Inloggning


Glömt ditt lösenord?
Ny användare?
« Januari 2021 »
Januari
TiOnToFr
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Stadgar

Stadgar för Svenska Linuxföreningen

 

 1. Föreningens namn

  Den ideella föreningens firma är "Svenska Linuxföreningen" och kan förkortas till SeLinux. På engelska blir detta "The Linux Society of Sweden".

 2. Ändamål

  SeLinux är en ideell föreningen och har som syfte att

  1. Främja intresse av och verka för ökade kunskaper om fri och öppen programvara som t.ex. operativsystem GNU/Linux och BSD.
  2. Verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan användare och utvecklare
  3. Verka för ökad medvetenhet om fri och öppen programvara.

  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 3. Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte där styrelsen så beslutar i sitt konstituerande möte.

 4. Föreningens verksamhetsår

  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.

 5. Organisation

  SeLinux är en intresseorganisation där både fysiska personer och
  juridiska personer kan bli medlemmar.

  Verksamheten bedrivs av styrelsen och de arbetsgrupper styrelsen
  utser.

 6. Medlemskap

  Ansökan om inträde hanteras av styrelsen eller av den styrelsen utser.

  Medlem kan vara av två kategorier:

  • fysisk medlem - för fysiska personer,
  • associerad medlem - för företag och ideella föreningar.
 7. Medlems åliggande

  Medlem kan alla bli förutsatt att de inte medvetet motarbetar
  föreningens ändamål. Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar
  och beslut.

 8. Associerad medlem

  Juridisk person som stödjer föreningens syfte kan ansöka hos styrelsen om att bli associerad medlem i föreningen.

 9. Medlemsavgift

  Föreningen kan ta ut en årlig avgift från dess medlemmar. Avgiftens
  storlek och omfattning bestäms på stämman.

 10. Uteslutning

  Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
  föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av
  styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om
  uteslutning till stämma genom anmälan därom till styrelsen inom en
  månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

 11. Styrelsen

  Styrelsen skall bestå av en ordförande och tre till sex ledamöter, med upp till fyra suppleanter. Styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter väljes av årsmötet för tiden till dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.

  Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen skall dokumentera sina beslut.

  Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten. Styrelsen äga beslutsrätt om minst hälften av ledamöterna deltager i ett möte.

 12. Arbetsgrupper

  Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är direkt underställda styrelsen och ansvarar för de arbetsuppgifter som delegerats till arbetsgruppen. Styrelsen utser arbetsgruppens ordförande som ansvarar för och rapporterar om gruppens arbete till styrelsen.

 13. Föreningens årstämma

  Föreningen har årstämma senast fem månader efter räkenskapsårets slut. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

     1. Stämmans öppnande.
     2. Val av ordförande till stämman.
     3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
     4. Val av två justeringsmän.
     5. Justering av röstlängd.
     6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
     7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte 
       revisorns/revisorernas berättelse.
     8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
       samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
     9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.
     10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
     11. Medlemsavgift.
     12. Val av styrelsen ordförande.
     13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
     14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
     15. Övriga frågor. 
       a) Propositioner från styrelsen
       b) Motioner från medlemmar.
     16. Stämmans avslutande.

  Vid årsstämman har endast fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person.

 14. Kallelse till stämma

  Kallelse till ordinarie årsmöte eller extrastämma görs av styrelsen.

  Kallelse till stämma sker i första hand via elektronisk post. Kallelse kan även, om så påkallas, ske skriftligen per ordinarie post.

  Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före stämman. Propositioner ska bifogas kallelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman. Styrelsens yttrande över motioner ska utsändas till ledmöter senast 10 dagar före stämman.

  Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom per elektronisk post eller på annat sätt elektroniskt eller skriftligen, om så påkallas, per ordinarie post.

  Då kallelse till stämman har utgått skall styrelsen omedelbart genom elektronisk post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom.

 15. Revisorer

  På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer och en till två suppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.

 16. Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser i den form styrelsen beslutar.

 17. Årsredovisning

  Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

 18. Vinstfördelning

  Eventuell vinst i föreningen skall, i enlighet med årsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas.

 19. Stadgeändring

  Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor.

 20. Upplösning

  Föreningen kan upplösas endast genom beslut med stöd av minst 2/3 av de röstberättigade på två på varandra följande stämmor på vars föredragningslista ärendet varit uppfört i samband med kallelsen.

  Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat, i nämnd ordning, överlåtas till:

    
   1. Motsvarande intresseorganisation inom eller utom Europa
     vars främsta ändamål är likstämmigt med denna förenings.
   2. Annan verksamhet som främjar ett gott syfte och som av stämman
     beslutas enhälligt.

 

Dokumentåtgärder