Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2009 Kallelse till medlemsmöte 2009-04-18

Kallelse till medlemsmöte 2009-04-18

Kallelse till Svenska Linuxföreningens medlemsmöte 18:e apr 2009 i #selinux på föreningens IRC-server irc.se.linux.org

Ytterliggare ett år har gått och nu är det dags för årsstämma i Svenska Linuxföreningen. Vi hälsar dig välkommen till vår årsstämma den 18 apr kl 19:00 i vår IRC-kanal #selinux @ irc.se.linux.org. Mer info om hur du kopplar upp dig mot IRC finner du i slutet på mailet.

 Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

Dagordning:  

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande till stämman.
 3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Justering av röstlängd.
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
 7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.
 10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 11. Medlemsavgift.
 12. Val av styrelsen ordförande.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
 15. Övriga frågor.
  1. Propositioner från styrelsen
  2. Motioner från medlemmar.
 16. Stämmans avslutande.

 

 

 

 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vårt årmöte!

Styrelsen, genom ordförande Anders Lindbäck

Dokumentåtgärder