Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Kallelse till årsmöte 2011

Kallelse till årsmöte 2011

Ytterligare ett år har gått och nu är det dags för årsstämma i Svenska Linuxföreningen. Vi hälsar dig välkommen till vår årsstämma den 8 apr kl 19.00.


Kallelse till Svenska Linuxföreningens medlemsmöte 15:e maj 2011 i #selinux på föreningens IRC-server irc.svenskalinuxforeningen.se

Ytterligare ett år har gått och nu är det dags för årsstämma i Svenska Linuxföreningen. Vi hälsar dig välkommen till vår årsstämma den 15 maj kl 19.30 i vår IRC-kanal #selinux @ irc.svenskalinuxforeningen.se. Mer info om hur du kopplar upp dig mot IRC finner du i slutet på mailet.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet - skicka dem senast 30 apr till   info @ svenskalinuxforeningen.se

 

Dagordning: 

   1. Stämmans öppnande.
   2. Val av ordförande till stämman.
   3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
   4. Val av två justeringsmän.
   5. Justering av röstlängd.
   6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
   7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte         
      revisorns/revisorernas berättelse.
   8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt      
      beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
   9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.
  10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
  11. Medlemsavgift.
  12. Val av styrelsen ordförande.
  13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
  15. Övriga frågor.
         1. Propositioner från styrelsen
         2. Motioner från medlemmar.
  16. Stämmans avslutande.

 
    * Mer information om hur du kopplar upp dig finns på chat

    * Ordningsregler för chatten - ordningsreglerna

    * Regler för årsmöte på IRC finns att läsa på: årsmötesreglerna

 

 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vårt årmöte!

Styrelsen, genom ordförande Anders Lindbäck

 

PS Dokument för årsmötet:

Verksamhetsberättelsen 2010.

Kandidater till styrelsen 2011.

Dokumentåtgärder