Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Protokoll för årsmötet 2011

Protokoll för årsmötet 2011

 

 

1. Anders Lindbäck förklarade mötet öppnat

2. Till mötesordförande valdes Elis Axelsson som tar över mötet från punkt 3.

3. Elis tillkännager Anders Lindbäck som protokollförare för mötet.

4. Mötet väljer Adam Höse och Jack-Benny Persson till justeringsmän.

5. Röstlängd fastställdes till de personer som deltog på mötet enligt deltagarlistan nedan.

6. Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.

7. Mötet lade verksamhersberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisorns berättelse till handlingarna.

8. Mötet fastställde balans och resultaträkning och beslöt att föra över resultatet i ny räkning.

9. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

10. Arvodet till styrelsen bestämdes till 0 kr.

11. Medlemsavgiften skall vara oförändrat frivillig 200 kr och 100 kr för pensionärer och studerande.

12. Mötet valde Klas Meder Boqvist till styrelsens ordförande

13. Mötet valde till styrelseledamöter Henrik Nordström, Jens Odsvall, Mikael Söderberg,  Stefan Lilius, Anders Lindbäck och Adam Höse. Till  suppleant valde mötet Fredrik Mikker.

14 Mötet valde Robert Lövlie till revisor och Robert Siljat till revisorssuppleant. 

 

15 Inga övriga frågor att ta upp.

16 Mötesordföranden Elis Axelsson avslutade mötet

Deltagande:

Fredrik Mikker

Henrik Nordström

Adam Höse

Elis Axelsson

Fredrick Sandebert

Jack-Benny Persson

Josef Andersson

Klas Meder Boqvist

Mikael Söderberg

Robert Siljat

Soger Sinel

Stefan Lilius

 

Dokumentåtgärder