Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2012 Nya stadgar

Nya stadgar

Förslag till nya stadgar för Linuxföreningen. Det är inga större förändringar från hur det är idag. Texten har skrivits om för att bli mera lättläst och löpande samt mera konsistent. En viktig skillnad är att vi numera väljer hela styrelsen i klump och att styrelsen inom sig väljer ordförande. Enlig gamla stadgarna valdes ordförande för sig. OBS detta är första läsningen. Föreningen måste rösta om den en gång till för att den skall gälla.

Stadgar för Svenska Linuxföreningen


Föreningens namn

Den ideella föreningens firma är "Svenska Linuxföreningen" och kan förkortas till SeLinux. På engelska blir detta "The Linux Society of Sweden".

Ändamål

Svenska Linuxförening, hädan efter kallat enligt beslut med förkortningen; SeLinux. SeLinux är en ideell förening, föreningen har som syfte att Främja intresset av- och verka för ökad kunskap om fri- och öppen programvara (källkod). Exempelvis operativsystem som; GNU/Linux och BSD.
GNU/Linux; Operativsystemet är baserat på essentiell mjukvara från GNU-projektet, runt en operativsystemskärna från Linux-projektet, projektet grundades och leds av av Linus Torvalds och GNU-projektet av Richard M. Stallman.

Föreningen skall verka för en ökad social samvaro, utbyte av erfarenheter mellan användare och utvecklare

Föreningen skall verka för en ökad medvetenhet om fri- och öppen programvara i samhället, således inte enbart för kunnig krets av utvecklare och tekniker, men även utifrån ett bredare användarintresse och i bredare kundkretsar.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden, om ej politiskt overksam som en förening. När föreningen aktivt deltar som remissinstans på föranledda kommande politiska beslut och lagförslag.

Styrelsens säte

Föreningens styrelsen beslutar om styrelsens säte i sitt första konstituerande möte, efter det stadgeenliga årsmötet.

Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår motsvaras av ett kalenderår.

Organisation

SeLinux är en intresseorganisation där fysiska personer som juridiska personer kan söka ett medlemskap.

Verksamheten i föreningen bedrivs av styrelsen, verksamheten bedrivs i form av de arbetsgrupper vilka styrelsen utser för ändamålet.

Medlemskap

Ansökan om inträde och medlemskap hanteras av styrelsen, eller den av styrelsen utsedde.

Medlemskapet kan vara av två kategorier:

fysisk medlem - för fysiska personer,
associerad medlem - för företag och ideella föreningar.

Medlems åliggande

Medlem kan alla bli förutsatt att de inte medvetet motarbetar
föreningens ändamål, intressen och syfte. Medlem är skyldig att följa de av föreningen i laga ordning konstituerade stadgar och stadgeenliga beslut.

Associerad medlem


Juridisk person som stödjer föreningens syfte, kan ansöka hos styrelsen om att bli associerad medlem i föreningen.

Medlemsavgift

Föreningen kan ta ut en årlig avgift från dess medlemmar, men är normalt ej obligatorisk om inte årsmötet bestämmer annat. Avgiftens storlek och omfattning bestäms av årsmötet.

Uteslutning

Medlem som uppenbarligen bryter mot stadgarna, eller uppenbarligen skadar
föreningen, föreningens syfte eller motarbetar dess intressen och ändamål, kan av
styrelsen uteslutas. Utesluten medlem kan vid tvist, hänskjuta fråga om
uteslutning till årsmötet genom anmälan därom till styrelsen. Bestridan av beslutet skall ske skriftligen, i en hemställan till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts och mottagits av medlem.

Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av tre till sju ledamöter med upp till fyra suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljes av årsmötet för tiden till dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår. Ordförande och Vice ordförande måste utses och roller som kassör, sekreterare och presstalesperson kan utses under det första konstituerande mötet.

Styrelsen ansvarar för att driva föreningen, förvalta dess tillgångar och på bästa sätt och enligt god sed verka för att tillvarata föreningens syfte, ändamål och intressen. Styrelsen skall dokumentera sina beslut, detta sker i ett beslutsdokument efter varje styrelsemöte. Dokumentet publiceras därefter offentligt på den av för ändamålet avsedda webbplatsen och via annan elektronisk media. Dokumentet kan därmed anses vara satt i verkan.

Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten, där styrelsen äga beslutsrätt om minst hälften av ledamöterna deltager i ett möte. Styrelsens vice ordförande tar över ansvaret för dess frågor när styrelsens ordförande är frånvarande.

Arbetsgrupper

Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är direkt underställda styrelsen och svarar inför styrelsen, för de arbetsuppgifter som delegerats till arbetsgruppen. Styrelsen utser arbetsgruppens ordförande, som ansvarar för och rapporterar om gruppens arbete fortlöpande till styrelsen.

Föreningens årsstämma tillika årsmöte

Föreningen har årsstämma senast fem månader efter räkenskapsårets slut. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande till stämman.
3. Anmälan av årsmötesordförandens val av protokollförare.
4. Val av två justeringsmän.
5. Justering av röstlängd.
6. Fråga om stämman är utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte
    revisorns/revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning,
     samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.
10. Fråga om arvodering till styrelseledamöter och revisorer.
11. Medlemsavgift.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
15. Övriga frågor.
 a) Propositioner från styrelsen
 b) Motioner från medlemmar.
16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person.

Kallelse till stämma

Kallelse till det ordinarie årsmötet, eller till extrastämma görs av styrelsen.

Kallelse till stämma sker i första hand via elektronisk post. Kallelse kan även, om så påkallas, ske skriftligen per ordinarie post.

Kallelse skall vara utsänd senast tre veckor före stämman. Propositioner ska bifogas kallelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Styrelsens yttrande över motioner ska utsändas till ledamöter senast en vecka före stämman. Under övriga frågor får endast propositioner och motioner som inskickats i tid behandlas.

Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom per elektronisk post eller på annat sätt elektroniskt eller skriftligen, om så påkallas, per ordinarie post.

Då kallelse till stämman har utgått skall styrelsen omedelbart genom elektronisk post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom.

Revisorer

På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer och en till två suppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.
Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser i den form styrelsen beslutar.
Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.
Vinstfördelning

Eventuell vinst i föreningen skall, i enlighet med årsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas.
Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor.
Upplösning

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med stöd av minst 2/3 av de röstberättigade på två på varandra följande stämmor på vars föredragningslista ärendet varit uppfört i samband med kallelsen.

Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat, i nämnd ordning, överlåtas till:

1. Motsvarande intresseorganisation inom eller utom Europa
    vars främsta ändamål är likstämmigt med denna förenings.
2. Annan verksamhet som främjar ett gott syfte och som av stämman
    beslutas enhälligt.

Dokumentåtgärder